Fysio Consult

Maak nú een keuze:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OnlineFysioConsult.nl

 

1          Algemene bepalingen

 

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen klant en OnlineFysioConsult.nl, de behandeling waaraan de klant deelneemt op basis van die overeenkomst, alsmede op onderhandelingen met OnlineFysioConsult.nl ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden. Ook op het gebruik van de website van OnlineFysioConsult.nl - www.onlinefysioconsult.nl - ten behoeve van genoemde behandeling zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

1.2       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door OnlineFysioConsult.nl aanvaard.

 

1.3       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OnlineFysioConsult.nl zal alsdan de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen benaderen.

 

1.4       Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

1.5       Indien zich tussen klant en OnlineFysioConsult.nl een situatie voordoet die niet of onvoldoende in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

2          De behandelovereenkomst

 

2.1       Een behandelovereenkomst tussen de klant en de fysiotherapeut verbonden aan OnlineFysioConsult.nl komt tot stand nadat het behandelplan is overeengekomen.

 

2.2       OnlineFysioConsult.nl behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren indien blijkt dat een behandeling bij OnlineFysioConsult.nl naar haar mening niet verantwoord is. OnlineFysioConsult.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade van de klant als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling.

 

2.3       Een klant kan bij OnlineFysioConsult.nl behandeld worden indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien een klant jonger is dan 18 jaar is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.


2.4       De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

2.5       OnlineFysioConsult.nl zal voorafgaand aan de behandeling controleren of er bij de klant sprake is van bepaalde symptomen. OnlineFysioConsult.nl behoudt zich het recht voor  de klachten niet te behandelen indien de desbetreffende symptomen zich inderdaad voordoen en zal de klant alsdan eerst naar een arts verwijzen.

 

3          Verplichtingen van OnlinFysioConsult.nl en van de klant

 

3.1.      OnlineFysioConsult.nl zal klanten verantwoord behandelen en er naar streven de klachten geheel, of in ieder geval zoveel mogelijk te verhelpen. OnlineFysioConsult.nl kan echter niet garanderen dat haar klanten baat zullen hebben bij de behandeling. Behandelingen van OnlineFysioConsult.nl vormen geen vervanging van de reguliere (para)medische zorg. Bij verergering van de (pijn)klachten of bij vragen dient de klant direct contact op te nemen met de huisarts, tandarts of specialist.

 

3.2       OnlineFysioConsult.nl werkt met fysiotherapeuten die zijn geregistreerd in het BIG (Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) register. Zij verplichten zich te houden aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

3.3       OnlineFysioConsult.nl zal zich zoveel mogelijk houden aan de Richtlijn online arts-patiënt contact van KNMG, maar is niet verplicht deze geheel na te leven.

 

3.4       De klant verplicht zich alle aanwijzing en instructies van OnlineFysioConsult.nl met betrekking tot de behandeling op te volgen.
 

3.5       De klant is verantwoordelijk voor een goed werkende telefoon- en internetverbinding, computer en webcam, en laatste versie van benodigde software, zoals Skype.

 

4          Privacy - Gegevensoverdracht

 

4.1       OnlineFysioConsult.nl zal de gegevens van de klant te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

 

4.2       OnlineFysioConsult.nl heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is OnlineFysioConsult.nl niet toegestaan om zonder toestemming van de klant persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden

 

4.3       OnlineFysioConsult.nl kan van overheidswege verplicht worden om, wanneer een  zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de klant gegevens uit te wisselen met derden.

 

4.4        Eventuele privacy-schendingen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen als telefoon-, e-mail of webcam ten behoeve van de behandeling kunnen OnlineFysioConsult niet worden aangerekend, aangezien de communicatiemiddelen door derden worden geleverd.

 

5          Tarieven en betaling

 

5.1       Tenzij anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen OnlineFysioConsult.nl en de klant de gebruikelijke door OnlineFysioConsult.nl te hanteren tarieven van toepassing.

 

5.2.      De klant is verplicht de facturen van OnlineFysioConsult.nl binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen.
 

6          Opschorting en ontbinding

 

6.1       OnlineFysioConsult.nl behoudt zich het recht voor de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit diezelfde overeenkomst, of indien naar het oordeel van OnlineFysioConsult.nl een gerede kans bestaat dat dit het geval zal zijn.
 

6.2       OnlineFysioConsult.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onmogelijk maken. Dit is onder meer - maar niet uitsluitend - het geval indien de klant de facturen van OnlineFysioConsult.nl niet, of structureel te laat betaald.
 

6.3       Indien OnlineFysioConsult.nl de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder betaling van de nog openstaande facturen. De klant kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde bedragen.
 

7          Overmacht

 

7.1       Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van klant of OnlineFysioConsult.nl, of indien de tekortkoming krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van klant of OnlineFysioConsult.nl komt.
 

7.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de klant of OnlineFysioConsult.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de klant of OnlineFysioConsult.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 

7.3       Voor zowel de klant als OnlineFysioConsult.nl bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is elk deze partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Partijen zijn dan niet verplicht om eventueel daaruit voorkomende schade te vergoeden.

 

8          Aansprakelijkheid

 

8.1       Indien blijkt dat OnlineFysioConsult.nl tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en de vergoeding die klant betaalt voor het volgen van een behandeling gedurende maximaal 1 jaar. OnlineFysioConsult.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
 

8.2       OnlineFysioConsult.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de klant. De klant vrijwaart OnlineFysioConsult.nl tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 

8.3       OnlineFysioConsult.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van OnlineFysioConsult.nl of programma’s waar OnlineFysioConsult.nl gebruikt van maakt. Onder eventuele schade wordt onder andere - maar niet uitsluitend - verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
 

8.4       OnlineFysioConsult.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van      het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van OnlineFysioConsult.nl kan worden verkregen, waaronder - maar niet uitsluitend - schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor OnlineFysioConsult.nl niet kenbaar kan zijn geweest.
 

8.5       OnlineFysioConsult.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website van OnlineFysioConsult.nl of tijdens de behandeling, alsmede door wijzigingen in die informatie.

 

9          Intellectueel eigendom/auteursrecht

 

9.1       Het intellectuele eigendom dan wel auteursrecht van de website van OnlineFysioConsult.nl en content (inhoud) berust bij OnlineFysioConsult.nl dan wel bij derden die (beeld)materiaal met toestemming hebben aangeleverd. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van OnlineFysioConsult.nl.

 

9.2       Het is OnlineFysioConsult.nl te allen tijde toegestaan deze website en de content, waaronder deze algemene voorwaarden, te wijzigen. OnlineFysioConsult.nl is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

 

10        Specifieke bepalingen inzake website van OnlineFysioConsult.nl

 

10.1      Alle content (inhoud) op de website van OnlineFysioConsult.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Deze content is zorgvuldig ontwikkeld en samengesteld. OnlineFysioConsult.nl streeft naar zoveel mogelijk juiste en volledige content op deze website. Aan de content kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

10.2      OnlineFysioConsult.nl spant in om haar webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

 

10.3      De website van OnlineFysioConsult.nl maakt gebruik van cookies, en zij informeert haar klanten daar duidelijk over conform de wettelijke bepalingen.

 

 

11        Klachtafhandeling

 

11.1      De klant wendt zich met klachten, indien enigszins mogelijk, primair tot OnlineFysioConsult.nl. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

 

11.2      Mocht de klacht niet tot tevreden van de klant worden afgehandeld, dan kan deze zich wenden tot de Klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF, zie www.fysionet.nl).

 

12        Geschillen

12.1      Op elke overeenkomst tussen de klant en OnlineFysioConsult.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 

Deze website gebruikt cookies

 

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond 'Cookiewet') is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen.

 

OnlineFysioConsult.nl maakt op deze website in beperkte mate gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder worden de door deze website geplaatste cookies beschreven. 

 

Sessie cookie
Deze cookie is noodzakelijk voor het functioneren van de website en wordt geplaatst zodra u deze site bezoekt. Zodra u de site verlaat wordt deze cookie verwijderd. Dit is een functioneel cookie, dat buiten de 'cookiewet' valt.

 

Google Analytics cookies
Ook deze cookie wordt alleen opgeslagen als u toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken. Dit dat geval worden deze cookies via onze website geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ’Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

 

Afspraak in de praktijk

 • Blij met uitslag enquete

  JW tv in gesprek met Kees Putters De medewerkers van Paramedisch Centrum De Nieuwe Dam op de Damlaan zijn erg bli...

  Lees meer
 • Kaakfysio over knarsentanden en kaakklemmen

  Last van tandenknarsen?   Je gebit slijt ervan, het kan hoofdpijn veroorzaken en je brug of kroon kan er z...

  Lees meer
 • Kaakfysio helpt bij tandenknarsen

  Bij het RTL nieuws is aandacht besteed aan kaakfysiotherapie bij tandenknarsen. Kaakfysiotherapie helpt!  ...

  Lees meer
 • >> nieuwsarchief